Officieel spelreglement
“The Lucky Tube”

(hierna “het Reglement” genoemd)

De firma L’Oréal Belgilux N.V., Divisie Professionele Producten (hierna “de Organisator” genoemd) met maatschappelijke zetel te Keizer Karellaan 584, 1082 Brussel en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0403.136.453 organiseert een spel genoemd “The Lucky Tube” (hierna “het Spel” genoemd) ter promotie van haar merk L’Oréal Professionnel.

 

Artikel 1: Duur

Het Spel begint op 02/01/2017 en eindigt op 05/02/2017 om middernacht.

 

Artikel 2: Voorwaarden voor deelname

De deelname aan dit Spel houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit Reglement en van elke redelijke beslissing van de Organisator.

Het Spel is alleen toegankelijk voor wettelijk volwassen personen vanaf 18 jaar en ouder met juridische capaciteit om op te treden en wonende op het Belgisch of Luxemburgs grondgebied en voor zover zij over het beroepsstatuut van kapper beschikken.

Minderjarigen mogen ook deelnemen aan het Spel, op voorwaarde dat zij de voorafgaande schriftelijke toestemming van hun ouders hebben verkregen. Een bewijs van deze machtiging kan, indien nodig, worden vereist door de Organisator.

 

De volgende personen zijn uitgesloten van deelname:

 • Mensen die een directe of indirecte juridische relatie met de Organisator of met een van de bedrijven die aan de organisatie of de verspreiding van het Spel deelnemen, personeelsleden van de Organisator en hun gezinnen;
 • Mensen die samen werken in een georganiseerd verband of als onderdeel van een wettelijke of feitelijke vereniging, of op welke andere wijze dan ook, om hun kansen op succes te vergroten.

 

Zullen ongeldig worden verklaard:

 • Deelnamen niet volledig afgerond met de verplichte informatie,
 • Deelnamen die een onjuiste of twijfelachtige identiteit vermelden,
 • Deelnamen die niet voldoen aan de criteria voor deelname aan dit Reglement.

Elke Deelnemer kan maximaal 1 maal aan het spel deelnemen. Bovendien wordt slechts 4 deelnamen per salon aanvaard, ongeacht het aantal werknemers.

 

Elke vorm van fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik en/of redelijk vermoeden van fraude kan leiden tot uitsluiting van de deelnemer, zonder dat daarbij een voorafgaande waarschuwing vereist is. Bovendien behoudt de Organisator zich het recht voor om de nodige juridische stappen te ondernemen tegen al wie zich schuldig maakt aan fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik. Georganiseerde of collectieve deelnames aan het Spel worden beschouwd als misbruik of fraude, en kunnen leiden tot uitsluiting van de betreffende deelnemers, waarbij alle andere rechten van de Organisator onveranderd blijven.

 

Artikel 3: Aanwijzing van winnaars en prijzen

Elk deelnemer moet de dop van de tube “uw symbool” en de zones op de tube krassen. Stemt het symbool dat u ontdekt in de zone “uw symbool” overeen met 1 van de 9 symbolen uit de zones op de tube, dan wint u het product dat met uw symbool overeenstemt.

Er zijn 2401 kraskaarten die order de kapsalons gedistribueerde zullen worden.

 

De prijzen zijn :

 

 • 1 IPHONE 7 ter waarde van EUR769 ;
 • 100 SMARTBOND KIT ter waarde van EUR325 ;
 • 50 STEAMPOD PRO ter waarde van EUR205 ;
 • 50 STEAMPOD RETAIL ter waarde van EUR145 ;
 • 250 TOP 5 STYLING TNA (fix anti-frizz, fix design, web, glue et volume lift) ter waarde van EUR55 ;
 • 500 DIESEL PERFUMS « Only the brave » ter waarde van EUR43 ;
 • 250 Blond Studio Multi technique 8 ter waarde van EUR23 ;
 • 600 MYTHIC OIL SHAMPOO ter waarde van EUR11 ;
 • 600 INFINIUM SPRAY ter waarde van EUR11.

 

Elke prijs is persoonlijk en kan niet aan een andere persoon worden overgedragen.

De prijs kan in geen geval worden geruild, noch tegen de waarde in geld noch tegen andere goederen. Indien nodig behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijs met producten van gelijke waarde te wisselen.

 

De winnaars zullen hun cadeau ontvangen bij de volgende bestelling groter dan EUR80.

Er kan niet gecommuniceerd worden over het verloop van het Spel, het bepalen van de winnaars, noch over de toekenning van de prijs. Alle mogelijke interpretaties en toepassingen over dit Reglement worden onafhankelijk door de Organisator beslist.

 

Artikel 4: Verklaringen en creatieve werkstukken

Het is mogelijk dat de deelnemers gevraagd worden een vragenlijst in te vullen om de Organisator  zo hun mening te geven over het Spel en/of de toegekende prijs. In dat geval geeft de deelnemer de Organisator toestemming zijn verklaring kosteloos te reproduceren, weer te geven, te veranderen, aan te passen (ook door vertaling), te verzenden en te verspreiden. Deze toestemming geldt voor één jaar vanaf uw verklaring, voor de hele wereld en voor ieder medium (audiovisueel, pers, internet, enz.).

 

Bovendien, indien de deelnemer creatieve werkstukken heeft ontwikkeld als onderdeel van het Spel, geeft hij de Organisator toestemming deze werkstukken kosteloos te reproduceren, weer te geven, te veranderen, aan te passen, te verzenden en te verspreiden. Deze toestemming geldt voor één jaar vanaf de zending van de werkstukken, voor de hele wereld en voor ieder medium (audiovisueel, pers, internet, enz.). Elke Deelnemer garandeert dat het ingezonden werkstuk op generlei wijze inbreuk maakt op enig recht van derden, waaronder begrepen aan derden toebehorende intellectuele eigendomsrechten. Deelnemers zullen de Organisator terzake zowel in als buiten rechte vrijwaren en volledig schadeloos stellen.

 

Artikel 5: Persoonlijke informatie

In overeenstemming met de wetgeving dd. 8/12/92 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens zullen de persoonlijke gegevens van elke deelnemer door de Organisator worden verzameld en verwerkt in een databank, dit voor het goede verloop van het Spel. Deze gegevens worden gebruikt om contact op te nemen met de deelnemers aan het Spel. Enkel wanneer de deelnemer zijn uitdrukkelijke toestemming hiertoe heeft gegeven, kan de Organisator de persoonlijke gegevens tevens gebruiken voor eventuele marketing doeleinden.

Elke deelnemer heeft het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die op hem betrekking hebben en om deze te wijzigen of te laten verwijderen. Personen die het recht uitoefenen hun gegevens te laten verwijderen vóór het einde van het Spel worden verondersteld af te zien van deelname.

 

Artikel 6: Veranderingen in het Reglement

De Organisator behoudt zich het recht voor om het Spel te wijzigen, uit te breiden of te annuleren als gevolg van een gebeurtenis buiten zijn controle. Daarnaast behoudt de Organisator zich het recht voor om de keuze van de prijzen, een clausule van dit Reglement of zijn werkwijze te wijzigen indien onvoorziene en/of omstandigheden buiten zijn macht dit zou rechtvaardigen.

 

Artikel 7: Aansprakelijk

De Organisator zal geen aansprakelijkheid aanvaarden als door overmacht of onvoorziene gebeurtenissen (waaronder, maar niet alleen, technische problemen, verlies of vertraging door de postbezorging, enz.) de organisatie en administratie van het Spel worden ontwricht.

 

Artikel 8: Algemene bepalingen

Deelname aan dit Spel is onderworpen aan onvoorwaardelijke aanvaarding van dit Reglement in zijn geheel. In geval van betwisting, is de Belgische wet van toepassing en enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

 

Artikel 9: Vragen?

Als u vragen of klachten heeft, kunt u contact opnemen met de Organisator:
Per email: [email protected]

Per post: Marketing L’Oréal Professionnel, Keizer Karellaan 584, B-1082 Brussel

Onze voorwaarden

• Wij verwerken uw persoonsgegevens om u op uw aanvraag te voorzien van onze producten en diensten.
• Wij verwerken en analyseren uw financiële gegevens om u een juiste factuur te kunnen versturen voor onze producten en diensten en uw betaling te kunnen verwerken.
• Wij bewaren uw persoons- en financiële gegevens om met u te corresponderen in geval van een noodzakelijke rectificatie.
• Wij bewaren uw persoons- en financiële gegevens in verband met de bewaarplicht.
• Wij bewaren uw persoonsgegevens om u in het geval van een calamiteit ten aanzien van onze producten en diensten te voorzien van alternatieven en service.
• Wij bewaren uw persoonsgegevens om te voldoen aan de plichten gesteld binnen onze branche.
• Wilt u uw gegevens verwijderd hebben, mail ons dan op [email protected] dan verwijderen wij u binnen 30 dagen.